Formació especialitzada

Formació Especialitzada en ètica aplicada

La nostra experiència professional es tradueix en accions de formació especialitzada adaptades a cada centre.
Donem resposta a les problemàtiques i necessitats actuals del sector i aportem elements d’innovació.
Apostem per la formació en actituds que fan possible el canvi organitzacional.
eth
Formació

Espais de reflexió ètica

Donem eines per fer conscients els principis ètics que guien la pràctica diària de les actituds i les virtuts professionals per assolir l’aplicació de l’ètica en la vida quotidiana.

emotions
Formació

Gestió de les emocions

Desenvolupem processos que permeten identificar com afrontem les situacions emocionals, tant de les persones ateses com dels professionals, amb eines d’anàlisi causal i d’autoconeixement.

bonesPrac
Formació

Bones Pràctiques. COMPLEMÈNCIA

Processos formatius de sensibilització i implementació de Bones Pràctiques que permetin introduir millores en els processos i activitats, i que generin resultats positius sobre la qualitat de vida de les persones.

centrada
Formació

Gestió centrada en la persona

Construïm processos i donem eines relacionades amb la personalització, el tracte i  l’organització dels serveis des de la Transdisciplinarietat.

creArt
Formació

Crea-Activitat

Formació encaminada a crear eines a partir dels recursos de l’entorn, des de les capacitats, destreses i potencialitats de la persona i l’equip, amb dinàmiques de pensament creatiu.

forma
Formació

Gestió de la intimitat

Analitzar situacions poc respectuoses amb el dret a intimitat personal, definint les causes i problemàtiques que les generen, per tal de proposar respostes i estratègies que fomentin la dignitat personal.